Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία EMΘ Ανθστων με τον βαθμό που φέρουνΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)Ανθυπασπιστές:

α) Τεχνικού Κονιατσιώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:74614), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα και την 23η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

β) Μηχανικού Πέτρου Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ:76410), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και την 26η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

γ) Μηχανικού Μποτονάκη Λεωνίδα του Γεωργίου (ΑΜ:76425), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα και τη 16η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

δ) Μηχανικού Σαββανάκη Βασίλειο του Μιχαήλ (ΑΜ:76428), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στη Γερμανία και την 1η Νοεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ε) Τεχνικού Τσιαμασφύρη Δημήτριο του Αντωνίου (ΑΜ:76624), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1975 στον Βόλο και την 22α Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

στ) Τεχνικού Συγγελούδη Αθανάσιο του Σαράντη (ΑΜ:76668), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στο Διδυμότειχο και την 30η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

ζ) Τεχνικού Κουγιουμτζόγλου Ευάγγελο του Αντωνίου (ΑΜ:78745), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και την 11η Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

η) Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πετράκη Νεκτάριο του Ηλία (ΑΜ:79576), ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1973 στην Πάτρα και την 21η Αυγούστου 2023 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.