Στρατός Ξηράς: Τέσσερεις Ταξίαρχοι αποστρατεύονται κατόπιν αιτήσεων αποστρατείας τουςΣύμφωνα με την παρακάτω ΕΔΥΕΘΑ, αποστρατεύθηκαν, 4 Ταξίαρχοι (2 ΠΖ, 1 ΕΜ και 1 Ο), κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με ημερομηνία διαγραφής την 31 Μαΐου 24.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε, σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και
Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

1. Ταξίαρχο Πεζικού σε αποστρατεία Κοτζαΐτση ∆ημήτριο του ∆ιονυσίου (ΑΜ:50218), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Κοζάνη.

2. Ταξίαρχο Πεζικού σε αποστρατεία ∆ημητρακόπουλο Ηλία του Κωνσταντίνου (ΑΜ:51300), που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

3. Ταξίαρχο Εφοδιασμού Μεταφορών σε αποστρατεία Μπάσιο ∆ημήτριο του Ιωάννη (ΑΜ:52003), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Βησσάνη Ιωαννίνων.

4. Ταξίαρχο Οικονομικού σε αποστρατεία Παπαδόπουλο Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ:51030), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Καβάλα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.