Χορήγηση Ξίφους σε ε.α. Αξιωματικούς: Αυτή είναι η διαδικασίαΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ ΣΤΟΥΣ Ε.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση που είχε η Ε.Α.Α.Σ. με τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ, ο Α/ΓΕΕΘΑ δεσμεύθηκε για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος της χορήγησης ξιφών στους ε.α συναδέλφους που ενώ τα δικαιούνται δεν τα έχουν παραλάβει ακόμη.

Το ζήτημα θα επιλυθεί με χορήγηση σχετικής πίστωσης στην Ε.Α.Α.Σ. η οποία θα δρομολογήσει στη συνέχεια όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:

1. Για τα ανήκοντα στα ανά την Ελλάδα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Σ. μέλη μας να έρθουν σε επαφή με τα κατά τόπους Τοπικά Συμβούλια για την υποβολή των ανάλογων δικαιολογητικών λήψη και την επίλυση αποριών που πιθανόν να προκύψουν.

2. Για την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής που τα μέλη της ανήκουν στην Έδρα αλλά και για τα μέλη μας στην περιοχή των οποίων δεν υπάρχει Παράρτημα να υποβάλλουν με ατομική τους αναφορά τα έξης στοιχεία:


ΒΑΘΜΟΣ: ….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …
ΥΨΟΣ: …
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: …
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …
E-MAIL: ….

3. Μαζί με την αναφορά θα συνυποβάλλεται και μία υπεύθυνη δήλωση από τον καθένα ξεχωριστά που θα αναγράφει : «Γνωρίζοντας το Νόμο περί ψευδούς δηλώσεως σας δηλώνω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω παραλάβει το δικαιούμενο από την Υπηρεσία ξίφος ενώ προήχθην σε αξιωματικό την ……………….»

4. Τα παραπάνω στοιχεία να υποβληθούν στην Ε.Α.Α.Σ το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2024.

Διαταγές που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν και αφορούσαν στην πιθανή οικονομική συνεισφορά ενός εκάστου στο κόστος αγοράς του δικαιούμενου ξίφους ΔΕΝ ισχύουν. Τα ξίφη θα αγοραστούν εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω πίστωση με δαπάνη της Υπηρεσίας.


Αρμόδιος χειριστής θέματος: Επχιας (ΤΘ) Μίχος Νικόλαος, Email: eaasgrammateia@gmail.com με κοινοποίηση: eaasgdsnikos@gmail.com Τηλέφωνο: 211 418 4931


ΠΗΓΗ: ΕΑΑΣ/Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων