ΥΠΟΙΚ: Από 1-1-24 αυξήθηκαν η Χιλιομετρική Αποζημίωση και τα Έξοδα Διανυκτέρευσης ΣτρατιωτικώνΑΠΑΝΤΗΣΗ (21/05/2024) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την με αριθ. πρωτ.1596/12-4-2024 αναφορά

Σε απάντηση της με αριθ. Πρωτ.1596/12-4-2024 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Μ.Χουρδάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Επιπλέον, με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4554/2018 (Α΄130), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2016, ορίζεται ότι έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β` της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τον καθορισμό του τρόπου, του ύψους των όρων και προϋποθέσεων των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζεται το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.

Στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.5079/2023 (Α’215) ορίστηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) για τη χιλιομετρική αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού, κατά τις μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 8 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και η παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.4336/2015.

Επισημαίνεται δε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.5045/2023 (Α’ 136), αυξήθηκε από 1.1.2024 η χιλιομετρική αποζημίωση για τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου καθώς και το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου και αποζημιώσεων για μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, κατά την κατάρτιση του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύμφωνα με Έγγραφο του ΓΕΣ για Εκτός Έδρας Στρατιωτικών (Χιλιομετρική Αποζημίωση-Έξοδα Διανυκτέρευσης), το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανά διοικητικό βαθμό/ιδιότητα, από 01 Ιαν 24, αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα: