Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού ΝαυτικούΕιδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές – Τροποποίηση άρθρων 127 και 153 ν. 4472/2017

Στο άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί επιδομάτων, προστίθενται περ. ΚΓ΄ και ΚΔ΄ ως εξής:

«ΚΓ. Στα πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή χορηγείται ειδική αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψος της ως άνω αποζημίωσης ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό και τον τύπο του πλοίου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) ευρώ.

ΚΔ. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), χορηγείται ειδική αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω αποζημίωσης.

H αποζημίωση αυτή δεν καταβάλλεται σωρευτικά με την ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη, που καταβάλλεται στο προσωπικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων (16.000.000) ευρώ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτων ειδικών αποστολών στο εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, το ανωτέρω ποσό δύναται να προσαυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.».

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017, προστίθεται περ. στ) και η παρ. 10, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 155.

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τα εξής επιδόματα και παροχές:

α) Της περ. α’ της παρ. Δ’ του άρθρου 127.

β) Της περ. β’ της παρ. Δ’ του άρθρου 127.

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 135.

δ) Της περ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 144.

ε) Της παρ.. ΚΒ’ του άρθρου 127.

στ) Της παρ. ΚΔ’ του άρθρου 127.

Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παρ. 3 του άρθρου 135. Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 και το μηνιαίο επιμίσθιο της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50).».

Από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων των δεύτερων εδαφίων των περ. ΚΓ΄ και ΚΔ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, καταργούνται τα εδάφια, πέμπτο, έκτο και έβδομο, της περ. Β΄ του ίδιου άρθρου.