Υφ. Εργασίας για συνταξιοδοτικό Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)Δείτε παρακάτω ΝΕΑ (07-06-2024) απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας Παναγιώτη Τσακλόγλου σε κοινοβουλευτική ερώτηση με ΘΕΜΑ: Χωρίς σύνταξη κινδυνεύουν 27.400 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ)

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. 4878/24-5-2024 Ερώτηση

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αθανάσιο Χαλκιά, σχετικά με την πρόωρη αποστρατεία των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων ηλικιακών ορίων αποστρατείας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2936/2001, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1.1.2011 και μετά, εξαιρουμένων των στρατευσίμων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 και της παρ. 2α του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974, οι Υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι τα στελέχη των ΕΔ που εμπίπτουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.

Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ασφαλίζονται στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν:

α. το 67° έτος της ηλικίας με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) ή το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης (ή 12.000 η.α.) για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος,

β. το 62ο έτος της ηλικίας, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) για την λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η συμπλήρωση:

α. τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και β. τουλάχιστον 750 ημερών ασφάλισης συνολικά την τελευταία πενταετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους.

3. Σημειώνεται ότι, το θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, αφορά την διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των στρατιωτικών έπειτα από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου αποστρατείας και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αντίθετα, η συνταξιοδότηση κάθε ασφαλισμένου, η οποία αποτελεί θεμελιώδες και απαράγραπτο συνταγματικό δικαίωμα, ασκείται με αίτηση του ίδιου και ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η διαγραφή από τις τάξεις των Ε.Δ. δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική συνταξιοδότηση, αλλά μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο σχετικό αίτημα.

Τυχόν τροποποίηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος από το Υπουργείο μας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ