Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Διαβιβάσεων Κατάρα Δημήτριο του Σπυρίδωνα (ΑΜ:60401), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Αθήνα.

β. Υπολοχαγό Πεζικού Ζαχαράκο Παναγιώτη του Στυλιανού (ΑΜ:61718), που γεννήθηκε το έτος 1976 στη Σπάρτη.

γ. Υπολοχαγό Αεροπορίας Στρατού Μυρτζάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:61719), που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Κομοτηνή.

δ. Υπολοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Μαστοροπούλου Αικατερίνη του Νικολάου (ΑΜ:71247), που γεννήθηκε το έτος 1992 στην Αθήνα.

ε. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Ζεπάτου Ευγενία του Κωνσταντίνου (ΑΜ:68322), που γεννήθηκε το έτος 1968 στον Πύργο Ηλείας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.