Επιστολή Αξκου ΕΜΘ για τις αλλαγές στο μισθολόγιο ΕΜΘ και ΟΒΑΑλλαγές στο μισθολόγιο ΕΔ: Τι αναφέρει διάταξη σε ν/σ που κατατέθηκε στη Βουλή–Τι προβλέπει για ΕΜΘ-ΟΒΑ

Σύμφωνα με το άρθρο του ιστολογίου σας, (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) που αναρτήθηκε την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό των Ελλήνων πολιτών, το από 15 Μαρτίου 2023, κατατεθέν Σχέδιο Νόμου, του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας»,  στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλή των Ελλήνων,  .

          Στο ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, του υπόψη Σ/Ν και συγκεκριμένα στο άρθρο 91, αναγράφεται το θέμα «Μισθολογικές ρυθμίσεις ΕΜΘ και ΟΒΑ - Τροποποίηση άρθρων 124, 125, 126, 127 ν. 4472/2017».

          Από ενδελεχή έρευνα που διενεργήθηκε επί των εν λόγω τροποποιήσεων διαπιστώθηκαν για την κατηγορία των Μονιμοποιημένων Αξκών ΕΜΘ, τα κάτωθι:

          α.      Σύμφωνα με τον Ν.4609/2019, προάγονται από Ανθστές, σε Ανθλγούς και αντίστοιχα για τους τρείς κλάδους των ΕΔ, με τη συμπλήρωση 30 ετών πραγματικής υπηρεσίας, εκ των οποίων 5 έτη στο βαθμό του Ανθστή, επομένως, καταλαβαίνουμε ότι με την προαγωγή τους σε Ανθλγό, στα 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ο νομοθέτης, οφείλει να τους αλλάξει μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη, σύμφωνα με τον φέροντα βαθμό κατ΄ αντιστοιχία των εκτελουμένων καθηκόντων τους, μέχρι και τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους..

          β.      Με το κατατεθέν Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών όμως, διαπιστώνεται ότι τους εντάσσει, ως αρχικώς είχαν συμπεριληφθεί με τον Ν.4472/2017, στο Γ’ Μισθολογικό Κλιμάκιο, εν αντιθέσει με Αξκούς (άνδρες και γυναίκες), όπου και αυτοί προέρχονται από μη παραγωγικές σχολές [μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και του Ν.705/1977 (Α΄ 279)], που παραμένουν στο Β’ Μισθολογικό Κλιμάκιο.

          γ.       Ομοίως, στο Β’ Μισθολογικό Κλιμάκιο εντάσσει και τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

          δ.      Επί του αυτού ζητήματος, άξιο ενσωμάτωσης και διερεύνησης σχετικά με τη συνάφεια των επερχόμενων τροποποιήσεων του άρθρου 91, του υπόψη Σ/Ν, κρίνεται και το από 07 Φεβρουαρίου 2023, ψηφισθέν και κυρωθέν από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με θέμα «Μέριμνα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. A’ 25/09.02.2023 (Ν.5018/2023), στο άρθρο 46 με θέμα «Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας - τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989» επέφερε τις εξής τροποποιήσεις:

                   Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται η λέξη «πραγματικής» και η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται με τη λέξη «Υπολοχαγού».

                        Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 η λέξη «υπολοχαγού» αντικαθίσταται με τη λέξη «Λοχαγού» και η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται με τη λέξη «Υπολοχαγού» και το άρθρο 13.

          ε.       Αν προσέξει κάποιος, το σύνολο των επερχόμενων τροποποιήσεων, που επέρχονται με το άρθρο 91, του υπόψη Σ/Ν, θα διαπιστώσει ότι έχει συμπεριληφθεί, μόνο ο βαθμός του Ανθλγου και όχι ως όφειλε, και αυτός του Υπλγού και του Λγού κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας πρόσφατης νομοθεσίας, καθόσον, νομοτελειακά ο αποστρατευτικός βαθμός ενός Αξκού, είναι ο αντικειμενικός ρυθμιστής περί της εκπόνησης της συνταξιοδοτικής του πράξης από τον ΕΦΚΑ, της απόδοσης του ορθού και δικαιούμενου ποσού του εφάπαξ από τον ΕΛΟΑΣ καθώς και της χορήγησης των μερισμάτων του από το ΜΤΣ.

            στ.       Πιο αναλυτικά δε, διαπιστώνεται επίσης, ότι ενώ η τελεσθείσα κατά νόμο προαγωγή των Μονιμοποιημένων Ανθστων ΕΜΘ, σε Ανθλγούς διενεργείται κατά νόμο (Ν.4609/2019) στα 30 έτη υπηρεσίας, εντούτοις, στο κατατεθέν Σ/Ν, για τις επερχόμενες τροποποιήσεις αναγράφει «3. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄: Α. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.».

            ζ.         Ενώ οι αρχικά προαχθέντες του υπόψη θεσμού, Μονιμοποιούμενοι Αξκοί, προήχθησαν την 03.05.2019 και πολλοί εξ’ αυτών έχουν κριθεί ήδη, ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης 35ετης πραγματικής υπηρεσίας και τους οφείλονται τα δεδουλευμένα των μηνιαίων αποδοχών τους αναδρομικά από την τέλεση της προαγωγής τους, ως εν ενεργεία, πόσο μάλλον δε, ως εν αποστρατεία, καθόσον, όπως προ είπαμε, ο ρυθμιστής των συντάξιμων αποδοχών τους, του εφάπαξ βοηθήματός και των μερισμάτων, καθίσταται ο βαθμός του Λγού, εντούτοις, στο κατατεθέν Σ/Ν, στο άρθρο άρθρο 92, παράγραφος ε, αναγράφεται «Η ισχύς του άρθρου 91 αρχίζει από την 1η.1.2022.»

          η.      Επί των ανωτέρω αναγραφομένων μου, επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ πολύ σοβαρά, εάν και εφόσον, όλα όσα άπτονται της υφιστάμενης τροποποίησης, χρειαζόταν σχεδόν τέσσερα έτη διαδοχικών εισηγήσεων, εκ των συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΕΘΑ – ΥΠΟΙΚ) και των κατά καιρούς ορισθέντων επιτροπών τους, για να επιφέρουν την τελεσφόρηση του χρέους του Κράτους, προς τους Αξκούς αυτής της κατηγορίας και επίσης, εάν και εφόσον, σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, του υπόψη Σ/Ν, ευ σταθούν της λογικής και πόσο μάλλον δε, του συνταγματικού δικαίου καθώς και της προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εργαζομένων, τα αναγραφόμενα στις σελίδες 372 έως και 375, καθόσον, καθίσταται πασιφανές, ότι χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, ανακρίβειες και ατέλειες, τόσο συνταγματικά, δικονομικά νομοτελειακά, όσο και οικονομικά.

          θ.      Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου κλείνοντας την παρούσα επιστολή, να ξεκαθαρίσω από βάθους καρδίας, ότι λυπούμαι βαθύτατα, τόσο ως ε.α. Έλληνας Αξκός, όσο και ως άνθρωπος και Έλλην πολίτης αυτής της χώρας, όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, από την αντιμετώπιση της Ελληνικής Πολιτείας, μετά από παρέλευση πλήρης θητείας στις Ε.Δ. και όχι μόνο, μη δυνάμενος του αυτονόητου, που άπτεται της λήψης των αναδρομικών δεδουλευμένων μου και των ορθών συντάξιμων αποδοχών μου, του δικαιούμενου ποσού εφάπαξ και των αντιστοίχων μερισμάτων, σύμφωνα με τον κατά νόμο φέροντα βαθμό, αυτού του Λοχαγού και αντιστοίχων για τους λοιπούς κλάδους των Ε.Δ.

Εν αναμονή της θέσης του υπόψη Σ/Ν προς διαβούλευση στη Βουλή, παρακαλώ για τη δημοσίευση του παρόντος, έτσι ώστε, να κατανοηθεί πλήρως και εν τω πλήρη φάσμα του το μη ορθολογικό της υπόψη τροποποιήσεως και να δύναται επιτευχθεί το ορθό και δίκαιο, για τους Αξκους της συγκεκριμένης κατηγορίας.
 

                                                                                                                Με εκτίμηση
                                                                                                              ε.α. Ακός ΕΜΘ