Το ΓΕΣ εξοπλίζεται με καταδείκτες στόχων (IR POINTER)

Το ΓΕΣ εξοπλίζεται με καταδείκτες στόχων (IR POINTER)Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια καταδεικτών στόχων (IR POINTER)», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», το υποπρόγραμμα «προμήθεια καταδεικτών στόχων (IR POINTER) αφορά την απόκτηση συνολικά 60 μονάδων σε 2 χρόνια, με εκτιμώμενο κόστος €428.000 άνευ ΦΠΑ ή €530.720 με ΦΠΑ 24%.


Το 1ο έτος προγραμματίζεται η αγορά 30 μονάδων και το 2ο έτος θα ακολουθήσει η προμήθεια ισάριθμης ποσότητας.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 06 Ιουλ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

 Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 07 Ιουλ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 [Τηλ.(+30 210 348 3161], η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.