Προμήθεια αντιμέτρων τορπιλών για τα υποβρύχια «214» και «209»

Προμήθεια αντιμέτρων τορπιλών για τα υποβρύχια «214» και «209»

 

Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε την αποδοχή και της οικονομικής προσφοράς της ιταλικής Leonardo για το πρόγραμμα προμήθειας αντιμέτρων τορπιλών και υποστήριξης τους για τον εξοπλισμό των τεσσάρων (4) υποβρυχίων «214» και του εκσυγχρονισμένου «209» («Ωκεανός»).

 Είχε προηγηθεί, στα μέσα Δεκεμβρίου του 2020, η αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της ίδιας εταιρίας για το πρόγραμμα, το οποίο έχει προϋπολογισμένο κόστος € 10 εκατομμυρίων. Τα αντίμετρα τορπιλών, για τον εξοπλισμό υποβρυχίων, του διαθέτει η Leonardo είναι τα C303/S.

Η απόφαση της ΓΔΑΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «LEONARDO SpA» για τον διαγωνισμό θέματος.

2. Την ανάδειξή της εταιρείας «LEONARDO SpA» ως Προσωρινό Ανάδοχο για τον διαγωνισμό θέματος.

3. Την υποβολή προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, από τον υπόψη οικονομικό φορέα, των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός 20 ημερών από τη λήψη της παρούσας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 88 του (α) σχετικού νόμου, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 90 του ν.3978/11, περί δικαιώματος άσκησης προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας 10 ημερών από λήψεως της παρούσας.